Saturday, May 5, 2012

Maha Lakshmi Ashtkam (The sloka chanted by Indra)

MAHA LAKSHMI ASHTAKAM
(The sloka chanted by Indra)

Benefits of Ashtakam:
" Maha Lakshmi Ashtakam Stotram
Ya: patheth Bhakthiman Naraha
Sarva Siddhi Mavapnothi Rajyam Prapnothi Sarvadha
Yeka Kalam Pathem Nithyam Maha Papa Vinasanam
Dwi Kalam Ya: Pathen Nithyam
Dhana Dhanya Samanvithaha
Thri kalam Ya:Pathen Nithyam
Maha Shathru Vinasanam
Maha Lakshmir Baven Nithyam
Prasanna Varadha Subha "